โพล 85.8% เห็นด้วย ไทยเจรจาจีน เลื่อนผ่อนค่าเรือดำน้ำ

251
แชร์ข่าวนี้

“ซูเปอร์โพล” จีนเป็นมิตรกับไทยมากสุด 85.8% เห็นด้วยไทยเจรจา ผู้นำจีนเลื่อนการผ่อนจ่ายค่าเรือดำน้ำและอื่นๆ

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,073 ตัวอย่างเรื่อง มิตรไมตรี จีน ไทย หยุดโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2563 พบว่าเมื่อถามถึง ระดับความเสี่ยงติดเชื้อโควิดของคนไทย พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 40.2 ระบุเสี่ยงมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ เสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 37.4 และ เสี่ยงน้อยถึง ไม่เสี่ยงเลย ร้อยละ 22.4

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความเห็นต่อรัฐบาลไทยเจรจา นาย สี จิ้นผิง ผู้นำประเทศจีน ช่วยผ่อนผันเลื่อนการผ่อนจ่ายค่าเรือดำน้ำและอื่น ๆ ออกไปให้ประเทศไทยใช้เงิน หยุดโควิดก่อน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.8 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ ร้อยละ 10.2 เห็นด้วยปานกลาง และ เพียงร้อยละ 4.0 เท่านั้นที่ ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความต้องการต่อ นาย สี จิ้นผิง ให้รัฐบาลจีน รับซื้อสินค้าเกษตรและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากประเทศไทย เป็นความช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.7 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 10.7 เห็นด้วยปานกลาง และเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้นที่ ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ท้ายทีสุดคือประเทศที่เป็นมหามิตร กับ ประเทศไทยมากที่สุด ในช่วงวิกฤตโควิด-19 คือ จีน ร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 8.0 กลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 4.4 อเมริกา ร้อยละ 3.4 ออสเตรเลีย ร้อยละ 0.5 อินเดีย ร้อยละ 0.4 รัสเซีย ร้อยละ 0.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 9.8 ตามลำดับ

ขอขอบคุณ

ภาพ :AFP


แชร์ข่าวนี้