กมธ.สาธารณสุขฯ แนะรัฐทบทวนมาตรการ ชี้ควรเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

427
แชร์ข่าวนี้

กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ติดตามสถานการณ์โควิด-19 แนะควรให้ความสำคัญกับการตรวจหาผู้ติดเชื้อ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงหรือยังไม่พบอาการ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา มีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (webex meeting) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบการแพทย์และระบบสุขภาพของประชาชน โดยมีประเด็นการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ระบุว่า มีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโควิด-19 จำนวน 5 ประเด็น คือ 1) วิธีการติดต่อ จากเดิมที่รับรู้ว่าติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่ปัจจุบันมีความชัดเจนว่าติดต่อจากคนสู่คน 2) ผู้ที่แพร่เชื้อได้ คือผู้ที่ติดเชื้อทุกคนทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ควรหลีกเลี่ยงผู้มีโอกาสติดเชื้อทุกคน และควรใส่หน้ากากตลอดเวลา 3) ระยะทางที่แพร่เชื้อคือ 2 เมตร 4) อัตราผู้เสียชีวิต อยู่ที่ร้อยละ 5-6 จึงต้องระมัดระวังมากขึ้น และ 5) กลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิต หมายถึงทุกกลุ่มอายุ รวมถึงวัยหนุ่มสาวที่แข็งแรง

สำหรับการเตรียมการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)) ในส่วนของพื้นที่ต่าง ๆ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง กล่าวว่า จากการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและการทำงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจราชการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดทำเป็นรายงานข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ควรดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน–เดือนมิถุนายน สำหรับเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี 7 ข้อเสนอ อาทิ การทบทวนแผนการดำเนินการรายจังหวัดโดยเร่งด่วน ควรคำนึงผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจเกิดสภาวะ burnout การจัดสรรงบประมาณ แหล่งงบประมาณ และช่องทาง อำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่จะผ่านไปยังพื้นที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ อาทิ ควรให้ความสำคัญกับการตรวจหาผู้ติดเชื้อ สำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงหรือยังไม่พบอาการ และควรบูรณาการหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนับสนุนการดำเนินการของบุคลากรด้านสาธารณสุข


แชร์ข่าวนี้