อ.ส.ค.เร่งดันเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer เสริมแกร่งอุตสาหกรรมสู่สากล

266
แชร์ข่าวนี้

อ.ส.ค เร่งดันเกษตรกรเลี้ยงโคนมไทย สู่ Smart Farmer เสริมแกร่งรากฐานอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมไทยสู่ระดับสากลในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.63 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer พื้นที่ในการดำเนินการในเขตพื้นที่การดูแล อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค ซึ่งผลดำเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 150 คน โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นั้น จะต้องเป็นฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยในการจัดการฟาร์ม เช่น ซอฟแวร์ช่วยการจัดการฟาร์มของ อ.ส.ค.หรือ DIP Application ไบโอเทคโนโลยี,  Sexed semening เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องเป็นฟาร์มที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์จำนวน 500,000 บาทขึ้นไป/ราย/ปี และผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) 

นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ อ.ส.ค.แต่ละภาคจะจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตอย่างครบวงจร อาทิ การอบรมเรื่องการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย การผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ การดูแลรักษาสุขภาพกีบโคนม หลักสูตรการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องรีดนม การจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) และมีการนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานฟาร์มและฟาร์มโคนม Smart Farmer ต้นแบบ เป็นต้น ซึ่ง อ.ส.ค.มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกลสำคัญในการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทยไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer ถือว่าเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 แผนแม่พัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 อ.ส.ค.และยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการเพิ่มขีดความสาสมารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรกร และความมั่นคงทางด้านอาหาร จะช่วยพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำนมดิบ ของฟาร์มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความเข้มแข็งอยู่ในอาชีพได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน 

ปัจจุบัน อ.ส.ค ถือเป็นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร เพื่อเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆจำหน่ายให้ผู้บริโภค โดยมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลจำนวน 4,605 ราย จำนวนโคนม 168,727 ตัว และแม่โครีดนม 73,640 ตัว รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรจำนวน 308,500 ตัน/ปี ซึ่ง อ.ส.ค.มั่นใจว่าโครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพลิกจุดเปลี่ยน ในการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย ก้าวสู่ความอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมไทยสู่ระดับสากล


แชร์ข่าวนี้