แก้ ก.ม.เปิดช่องนักลงทุนต่างชาติ ครม.ลุยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ-การจ้างงาน

230
แชร์ข่าวนี้

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา 3 ฉบับ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยภายใต้โครงการ Thailand Plus Package โดยคาดว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 33,000 ล้านบาท แต่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท และช่วยจ้างงานไม่น้อยกว่า 40,000 คน

วานนี้ (28 เม.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …จำนวน 3 ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ ภายใต้โครงการ Thailand Plus Package ซึ่งมี 3 มาตรการหลักที่สำคัญประกอบด้วย 1.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) 2.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง และ 3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง

ทั้งนี้ ครม.เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562 ได้เห็นชอบมาตรการ Thailand Plus Package ซึ่งต่อมากระทรวงการคลังได้นำมาตรการดังกล่าวไปร่างเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ทำให้การประชุม ครม.วันเดียวกันนี้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจำนวน 3 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่อไป โดยคาดว่าทั้ง 3 มาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญรายได้ไปประมาณ 33,200 ล้านบาท แต่จะเพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท

สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …เพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อย หรือ 1 เท่า ของรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม

สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 คาดว่ารัฐบาลจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20,000 ล้านบาท แต่จะมีการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบ Automation ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท และยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

2.ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …เพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 50% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตามสัญญาจ้างแรงงานในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 เฉพาะส่วนที่เป็นเงินเดือนทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 10,800 ล้านบาท

แต่ประโยชน์ที่ได้รับจะช่วยส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทยและก่อให้เกิดการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจำนวน 40,000 คน และ 3.ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 50% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่กำหนด สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 คาดว่า รัฐบาลจะสูญเสียรายได้ 2,400 ล้านบาท ขณะที่ประโยชน์ที่ได้รับจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการฝึกอบรมลูกจ้าง 40,000 คน และยังช่วยส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการพัฒนาการประกอบกิจการของภาคเอกชน

ขอขอบคุณ : ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้