ด่วน! นายกฯ ประชุมคณะกรรมการ คนร. เห็นชอบ แผนอุ้มการบินไทย

220
แชร์ข่าวนี้

ด่วน! นายกฯ ประชุมคณะกรรมการ คนร. เห็นชอบ แผนอุ้มการบินไทย ที่ผ่านการพิจารณา ของกระทรวงคมนาคม และ กระทรวงการคลังมาแล้ว

เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่ 29 เม.ย.ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ภายหลังการประชุม นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2563 ว่า ประชุม คนร. ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรก ของ คนร. ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. พัฒนา รัฐวิสาหกิจฯ)

โดย คนร. ตาม พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ นี้ มีหน้าที่สาคัญในการเสนอแนะนโยบายในการพัฒนา การกำกับดูแล และการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จะเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจในภาพรวมฉบับแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ คนร. ชุดนี้จะกำกับดูแล การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกำหนดแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้

นายประภาศ กล่าวว่า สำหรับการประชุม คนร. คร้ังที่ 1/2563 นี้ ได้พิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วนของ คนร. ประกอบด้วย

  • 1.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดย มีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
  • 2. คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

นายประภาส กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (บกท.) ที่ผ่านการพิจารณา ของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาแล้ว ซึ่ง คนร. เห็นด้วยในหลักการของแผนดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหา

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ บกท. ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ บกท. สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณ : ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้