อว. รับสมัคร 10,000 คน จ้างงานชั่วคราวนาน 5 เดือน รายได้ 9,000 บาท อุ้มคนตกงานโควิด-19

223
แชร์ข่าวนี้

เพจเฟซบุ๊กกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โพสต์ข้อความระบุถึงโครงการ อว. สร้างงาน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุถึงการดำเนินโครงการ อว. จ้างงาน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กับหน่วยงานจ้างงานภายใน อว. จำนวน 10,000 คน เป็นเวลา 5 เดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงานภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงาน อว. จำนวน 42 หน่วยงาน หลักๆ ดังนี้

 1. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า จัดทำโครงการคืนผืนป่าให้ประชาชน ให้ผู้ที่ได้รับการจ้างงานสำรวจพื้นที่จัดทำแผนจัดการทรัพยาการที่ดินป่าไม้ การสำรวจข้อมูลรายแปลง เป็นต้น ครอบคลุมการทำงานในพื้นที่ 2,324,037 ไร่ 16 จังหวัด
 2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำโครงการช่วยเหลือการผลิตแก่ SMEs และ OTOP ในโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร โดยให้ผู้ที่ได้รับการจ้างงาน วางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์
 3. มหาวิทยาลัยของรัฐ 39 แห่ง ทั่วประเทศ โดยกระจายผู้ที่ได้รับการจ้างงานไปมากกว่า 1,500 ชุมชน เน้นเรื่องการพัฒนาชุมชนเมือง ชุมชนชนบท เช่น การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน ช่วยจัดทำการสำรวจและฐานข้อมูล , พัฒนาระบบ Smart Farming เป็นต้น

สำหรับโครงการผลสัมฤทธิ์เพื่อเป้าหมายดังนี้

 1. สร้างงานจำนวน 10,000 อัตรา
 2. ทำแผนที่คืนผืนป่าให้ชุมชนครอบคลุม 16 จังหวัดทั่วประเทศไทย
 3. ทำงานใน 7 โรงงานนวัตกรรมต้นแบบของ อว.
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยจำนวน 1,500 ชุมชน
 5. พัฒนา 150 กลุ่มเกษตรกร และร่วมสนับสนุนให้เป็น 10 Startup ในกลุ่ม food processing
 6. ในรายได้อัตรา 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 5 เดือน

ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการฯ นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา, อายุ, สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
 • โครงการ อว.สร้างงาน ระยะเวลา 5 เดือนนี้ ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดหรือนำทักษะที่ได้รับจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการเลขาธิการ สป.อว. โทร. 02-6105330-31

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้