เกษตรกรปลูกพืชช่วง มิ.ย. นี้ ควรลงทะเบียนเกษตรกรในวันที่ 15 พ.ค. นี้ รับเงิน 15,000 บาท

138
แชร์ข่าวนี้

เกษตรกร ผ่อนปรนเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่คาดว่าจะทำเกษตรในช่วงเดือน มิ.ย. 63 ให้แจ้งความประสงค์ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เพื่อรับเงินเยียวยา 15,000 บาท

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 8,071,216 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 63)

การดำเนินการคัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุงปี 2563 ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นมา โดยแยกข้อมูลเป็นเกษตรกรดังนี้

เกษตรกรกลุ่ม 1 เป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62/63 ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 6.4 ล้านราย เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรองความซ้ำซ้อนในการเป็นเกษตรกร

ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตร สำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 62 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งเป็น

เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 63 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการเกษตรกรไม่เว้นวันหยุด ทั้งนี้พบว่ายังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/2564 เพราะต้องรอน้ำฝน แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกและดูแลเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรได้เข้ามายื่นแบบแสดงความจำนงการปลูกพืชได้

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน อกม. หรือ ผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พ.ค. 63 เท่านั้น เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ ก่อน 30 มิ.ย. 63 ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึก และตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น

ทะเบียนเกษตรกร

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้