แห่ลงทุนเมืองชายแดน 2.4 หมื่นล้าน-ต่างด้าวเพียบ

259
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ ระหว่างปี 2558- พ.ค.ที่ผ่านมา มีมูลค่าการลงทุน รวม 24,699 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 4,223 ราย คิดเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียน 8,409 ล้านบาท ส่วนใหญ่เอสเอ็มอี ถึง 98% ประเภทกิจการ อาทิ ก่อสร้างอาคารทั่วไป ขนส่ง ผลิตเสื้อผ้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ตและห้องชุด

ทั้งนี้ ยังได้มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อีก 75 โครงการ วงเงิน 11,043 ล้านบาท ในกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป พลาสติก อาหารสัตว์ ยานยนต์ และมีการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสดุในจังหวัดตราด กาญจนบุรี นครพนม รวม 5,106 ล้านบาท ขณะที่ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ทุกสัญชาติ รวม 385,487 คน แยกเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล 344,478 คน เป็นแรงงานกัมพูชา 155,361 คน และเมียนมา 189,117 คน

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้