เงินเข้าวันนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ความพิการ เริ่มจ่าย 4 โมงเย็น

280
แชร์ข่าวนี้

กรมบัญชีกลาง ระบุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ความพิการ พร้อมจ่ายวันนี้ ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป

จากกรณีปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า งบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งต่อมา กรมบัญชีกลางได้เร่งดำเนินการและพร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ตามกำหนดเดิมในวันที่ 10 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้