ปล่อยกู้ผู้พิการรายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

203
แชร์ข่าวนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมนั้น โดยที่ประชุมมีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยเน้นให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อใช้ประกอบอาชีพในกรณีฉุกเฉินด้วยการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ วงเงิน 2,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเห็นชอบให้ปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ ซึ่งร่างระเบียบที่แก้ไข มีสาระสำคัญ คือ

  1. ให้กู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน
  2. วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกินรายละ 10,000 บาท ชำระหนี้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เซ็นสัญญากู้
  3. ไม่มีดอกเบี้ย และอาจให้เริ่มชำระหนี้คืน เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญากู้
  4. เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ โดยสามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะเร่งดำเนินการออกประกาศใหม่ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้