ทอท.ต่อเวลา1ปี มาตรการอุ้ม”สายการบิน-ร้านค้าในสนามบิน” พ้นพิษโควิด

188
แชร์ข่าวนี้

บอร์ด ทอท.มีมติให้มีการขยายเวลามาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า และสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ออกไปอีก 1 ปี

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือแจ้งไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทำธุรกิจอยู่ภายในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทอท. 6 แห่ง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อ23 ก.ย. 63 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการและสายการบินยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากไทยยังคงกำหนดมาตรการที่เป็นการจำกัดการเดินทางและการขนส่งทางอากาศ

รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สายการบิน และผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน ยังไม่สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบจึงมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบดังนี้
1. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยประกอบการและสายการบินเกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน
1.1 กรณีผู้ประกอบการและสายการบินมีหนังสือขอยกเลิกการประกอบกิจการชั่วคราวหรือท่าอากาศยานของ ทอท. ปิดให้บริการชั่วคราว ทอท. จะขยายการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ให้กับผู้ประกอบการและสายการบินจากเดิมสิ้นสุดการยกเว้นการเรียกเก็บฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือวันที่ผู้ประกอบการและสายการบินแจ้งขอกลับเข้ามาประกอบกิจการ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
1.2 กรณีผู้ประกอบการและสายการบินที่ยังคงประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท.1.2.1 ปรับลดค่าเช่าพื้นที่ในอัตรา 50% ให้แก่ผู้เช่าทุกราย จากเดิมสิ้นสุดการปรับลดฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 25651.2.2 เรียกเก็บค่าบริการการใช้บริการในอาคาร โดยคิดในอัตราร้อยละของค่าเช่าพื้นที่ที่ปรับลดลง 50%1.2.3 ให้ใช้อัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการการใช้บริการในอาคารตามบัญชีอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการและความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทอท. ฉบับปี 2559 สำหรับการคิดส่วนลดตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2

2. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือสายการบินในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
2.1 กรณีสายการบินขอหยุดให้บริการชั่วคราวหรือท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ปิดให้บริการชั่วคราว ทอท. จะยกเว้นค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) จากเดิมสิ้นสุดการยกเว้นค่าบริการฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องได้รับอนุมัติการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราดังกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2.2 ให้ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges) ในอัตรา 50% และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) สำหรับสายการบินที่ยังคงมีเส้นทางบิน ในอัตรา 50% สำหรับทุกเส้นทางการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จากเดิมสิ้นสุดการให้ส่วนลดฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2563 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
2.3 กรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ให้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดมาตรการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

3. การขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 และ 2 ใช้กับผู้ประกอบการและสายการบินทุกรายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ทอท.มีมติอนุมัติเป็นต้นไป (วันที่ 23 กันยายน 2563) และ4. ทอท. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 – 3 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
“ทอท. ได้เคยแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทอท. ครั้งก่อนนั้นคาดว่าในปี 2564 จะมีรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ในอัตรา 42.21% และในปี 2565 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ในอัตรา 188.13% ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ ทอท.มีรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงในอัตรา 0.143% และในปีงบประมาณ 2565 มีรายได้ลดลงในอัตรา 0.010% จากที่ประมาณการไว้เดิม”

cr. ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้