การบินไทยเลิกจ้าง508คนมีผล10วัน-ร้องนายกฯ

201
แชร์ข่าวนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศที่ 018/2564 เรื่อง เลิกจ้างโดยจ่ายชดเชยค่าจ้าง ลงนามโดยนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้เลิกจ้างพนักงาน 508 คน และให้การเลิกจ้างมีผลวันที่ 31 พ.ค.2564

สำหรับประกาศมีเนื้อหาว่า เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อเข้าสู่กระบานการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทุกด้านลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไป เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

ด้วยเหตุตังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยลดจำนวนพนักงานลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 508 คน ดังมีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ 31 พ.ค.2564 ณ สิ้นสุดเวลาทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเงินอื่นๆ ตามกฎหมาย และเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือระเบียบบริษัท ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ค่าจ้างถึงวันทำงานวันสุดท้าย
  2. วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้
  3. ค่าชดเชย
  4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
  5. เงินบำเหน็จ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวข้างตันหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับพนักงานที่บริษัทไม่ได้รับภาระภาษีให้) และหนี้จำนวนใด ที่ท่านมีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด โปรดแจ้งและคืนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในความครอบครองของท่าน หรือที่ท่านได้ทำขึ้นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกจ้างของบริษัทฯโดยทันที ซึ่งรวมไปถึงเอกสาร บันทึก รายการ หรือสิ่งที่เก็บใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของท่าน ข้อมูลของบริษัทฯ หรือลูกค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯภายในวันที่ 31 พ.ค.2564 ก่อนสิ้นสุดเวลาทำการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.

ด้านนายนเรศ ผึ้งแย้ม ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ตนเป็นหนึ่งใน 508 คนที่โดนคำสั่งดังกล่าว โดยมองว่า เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และถือเป็นการเลือกปฏิบัติ พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจสอบการออกประกาศฉบับดังกล่าวของการบินไทยมีความชอบธรรมหรือไม่

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้