กสร.คว้ารางวัลองค์กรเป็นเลิศการเงินการคลัง

231
แชร์ข่าวนี้

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ โดยในปีนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการกรมบัญชีกลางมอบให้ส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานสำหรับความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน ตลอดจนลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้ถูกต้องตามกฎระเบียบราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีความต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการให้เป็นเลิศใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและคงคุณภาพมาตรฐานที่ดีไว้ต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้