พณ.เร่งช่วยชาวสวนลำไย รับซื้อกระจายผลผลิตดันราคา

136
แชร์ข่าวนี้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่ชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเดือดร้อนจากราคา ลำไย ตกต่ำและพบปัญหาบริษัทขนส่งเอกชนรวมทั้งไปรษณีย์ไทย งดให้บริการขนส่งผลไม้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ประมาณร้อยละ 70-80 มีการชะลอตัวของการสั่งซื้อ ประกอบกับผลผลิตในเวียดนามมีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงนำเข้าลำไยรูดร่วงจากไทยเพื่อไปอบแห้งลดลง โดยมูลค่าการส่งออกลำไยอบแห้งของไทยไปตลาดต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 มีมูลค่าลดลง ร้อยละ 29.49 และในเดือนกรกฎาคม 2564 ลดลง ร้อยละ 17 ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับผลกระทบ

ฉนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์จะมีการรับซื้อผ่านสัญญาข้อตกลง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร โรงงานแปรรูป รวมถึงช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เพื่อจำหน่ายในตลาดปลายทางทั่วประเทศ อาทิ ร้านธงฟ้า รถโมบายผลไม้ และสถานีบริการน้ำมัน รวมปริมาณกว่า 80,000 ตัน สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยให้แก่จังหวัดแหล่งผลิต ในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม รับซื้อผลผลิตลำไยรูดร่วง ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาไม่มีช่องทางการตลาด รวมปริมาณรับซื้อ 3,000 ตัน โดยเข้าไปรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เชื่อมโยงเข้าสู่โรงงานแปรรูปรวมปริมาณ 5,600 ตัน ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาลำไยได้จนสิ้นสุดฤดูกาลผลิตนี้ และ ด้านการขนส่ง กรมฯ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้และค่าขนส่งฟรี รวม 200,000 กล่อง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการ online


แชร์ข่าวนี้