ทางหลวงชนบทน้ำท่วมสัญจรไม่ได้25สายทาง

129
แชร์ข่าวนี้

กรมทางหลวง ชนบท(ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุด วันนี้ (2 ต.ค. ) เวลา 08.30 น.ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, พิจิตร, กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์ และสระแก้ว รวม 69 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 44 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 17 สายทาง(17 แห่ง),ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง), สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว 4 สายทาง (4 แห่ง) ,ไหล่ทาง/คันทาง พังทลาย/คอสะพาน/ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง(1 แห่ง)

1. สายทางสท.4001แยก ทล.1293–บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง60เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 0+300 ถึง 2+500)

2. สายทางนว.4048แยก ทล.3004-บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว(ช่วง กม.ที่ 8+000 ถึง 15+000)

3. สายทางนว.2057แยก ทล.11-บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว(ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 12+000)

4. สายทางกพ.020สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สะพานทรุดตัว(ช่วง กม.ที่ 0+460)

5. สายทางนม.6019บ้านโนนสูง-บ้านโนนไทย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง120เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึง 7+500)

6. สายทางนม.4027แยก ทล.2160-บ้านโคก อ.คง, แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง100เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 36+500 ถึง 36+935)

7. สายทางนม.1063แยก ทล.2–บ้านบุหญ้าคา อ.คง, โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง80เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+200)

8. สายทางชย.3002แยก ทล.201–บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง60เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

9. สายทาง ชย.3003แยก ทล.202-แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง50เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 0+400 ถึง +000)

10. สายทางชย.3010แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด(ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

11. สายทางชย.3016แยก ทล.202–บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 7+800 ถึง 9+300)

12. สายทางชย.3033แยก ทล.225–แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 1+500 ถึง 2+500)

13. สายทางชย.4040แยก ทล. 2065 – แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 7+000)

14. สายทางชย.5041แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 – แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์, แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 6+500)

15. สายทางชย.3055แยก ทล.225-แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง40เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่0+000 ถึง 2+464)

16. สายทางขก.3037แยกทล.229–บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง150เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 4+300)

17. สายทางขก.3054แยกทล.229–บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง50เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 9+000)

18. สายทางขก.3029แยกทล.229–บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง80เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 12+000 ถึง 30+000)

19. สายทางชน.4005 แยกทล.3244–บ้านหัวรอ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ไหล่ทางชำรุด(ช่วง กม.ที่1+000 ถึง 1+100)

20. สายทางลบ.1030แยกทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด(ช่วง กม.ที่9+800 ถึง 12+463)

21. สายทางลบ.5129เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ท่าหลวง, พัฒนานิคม, วังม่วง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 6+000)

22. สายทางลบ.5183แยกทางหลวงชนบทลบ.4056-บ้านเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี คอสะพานทรุดตัว(ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+135)

23. สายทางสบ.4016แยก ทล.3224-บ้านแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง50เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง 7+150)

24. สายทางสบ.4020แยก ทล.3017-บ้านดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง50เซนติเมตร(ช่วง กม.ที่6+200ถึง 6+450)

25. สายทางสก.3007แยก ทล.348-บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด(ช่วง กม.ที่11+450ถึง 11+650)

 

 

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรได้ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง โปรดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากพบเหตุอุทกภัย หรือต้องการสอบถามเส้นทาง สามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้