กรมทรัพย์สินฯลุยดันร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์เข้าสภา

261
แชร์ข่าวนี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเร่งผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องขอบคุณสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภาผู้แทนราษฎร ที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยดี

โดยการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางให้แก่เจ้าของสิทธิให้สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีด้วยการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนขยายอายุความคุ้มครองงานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์จะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว

โดยหลังจากนี้กรมฯจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ต่อวุฒิสภา ในแต่ละวาระต่อไปและจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และความเห็นที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ให้มีความเหมาะสม สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้