อุตฯอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI บนสลากกินแบ่งรัฐบาล

173
แชร์ข่าวนี้

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้สถาน ประกอบการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซึ่ง สอดคล้องกับ BCG โมเดล ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากลภายใต้การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับชุมชน ต่อยอดการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายการขับเคลื่อน Green Economy ของ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในปี 2568 รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.30 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้าร่วมการยกระดับการเป็นอุตสาหกรรม สีเขียวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา

 

 

 

 


แชร์ข่าวนี้