พาณิชย์ เจ้าภาพจัดการประชุม STEER

154
แชร์ข่าวนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER) ครั้งที่ 6 ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ ที่ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมคนที่สองของสิงคโปร์ เพื่อเร่งหารือและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน อาทิ เกษตรและเกษตรนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุน ท่องเที่ยว และทรัพย์สินทางปัญญา

โดยในระหว่างการประชุม STEER กระทรวงพาณิชย์ยังจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ส่งออกสินค้าศักยภาพของไทย ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เช่น สินค้าโปรตีนจากพืช เนื้อสัตว์ทางเลือก และอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติ กับผู้นำเข้าสิงคโปร์

รวมทั้งจะมีการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและสิงคโปร์ รวม 5 ฉบับ อาทิ ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์ ความร่วมมือสินค้าเกษตร และความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคเอกชนสองฝ่าย

ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทยในโลก โดยในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2565 การค้ารวมระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่า 12,854.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว ร้อยละ 20.29

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้