ทำความรู้จัก “ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม” สมาชิกวุฒิสภา กับทรัพย์สินที่ไม่ธรรมดา

4593
แชร์ข่าวนี้

รู้จัก ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง สู่สมาชิกวุฒิสภา มีทรัพย์สินและธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อย

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา โดยข้อมูลจากบล็อกสมาชิกวุฒิสภา ได้เปิดเผยประวัติที่น่าสนใจ ดังนี้

ประวัติ ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

 • ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2505

คุณวุฒิ

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและสัมมนา

 • การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่น 1 กระทรวงยุติธรรม

อาชีพ

 • รับราชการ

ประสบการณ์

 • เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
 • บุคลากรสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดอำเภอ
 • บุคลากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษา, อาจารย์พิเศษ, นักวิชาการอิสระด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ และกฎหมายปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักข่าว thaipublica เคยรายงานทรัพย์สิน ส.ว. เมื่อปี 2562 โดยพบว่า นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง มีทรัพย์สิน 64,957,074 มีหนี้สิน 2,202,625 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดิเรกฤทธิ์ มีทรัพย์สิน 64,957,074 บาท ได้แก่

 • เงินสด 480,000 บาท
 • เงินฝาก 1,270,055 บาท
 • เงินลงทุน 968,778 บาท
 • ที่ดิน 39,670,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11,500,000 บาท
 • ยานพาหนะ 5,000,000 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 5,838,240 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 230,000 บาท

มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 2,202,625 บาท

รายได้ต่อปี 575,462 บาท โดยมาจากเงินบำนาญทั้งหมด

นอกจากนี้ Sanook Money ได้ตรวจสอบข้อมูลจาก Creden Data ที่รวบรวมรายชื่อบริษัทของนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของ Creden Data พบว่า นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นั่งเป็นกรรมการบริษัท 1 แห่ง ถือหุ้น 2 รายการ มูลค่า 50,159 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารีเกษม 4289 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 พบมีรายชื่อ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เพื่อสุขภาพ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังพบว่า ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ยังถือหุ้น บริษัท ดอกเตอร์ โอ้ คลินิก จำกัด แจ้งดำเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงาม โดยถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น (5.00%) มูลค่าหุ้น 70,730 บาท

บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แจ้งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และดำเนินการทางธุรกิจ พบนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ถือหุ้นจำนวน 33,575 หุ้น (0.02%) มูลค่าหุ้น -20,572 บาท

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :บล็อกสมาชิกวุฒิสภา,thaipublica

ภาพ :FB: senator059dr

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้