ดันอาหารไทยขึ้นแท่น ศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอนาคตแห่งอาเซียน

148
แชร์ข่าวนี้

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (2562-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีสินค้าเป้าหมาย เช่น ข้าวและธัญพืช ปศุสัตว์ ประมง ผักและผลไม้ อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องปรุงรส เกษตรอินทรีย์ เครื่องดื่มสุขภาพ และยังมีกลุ่มสินค้าที่จะทำตลาดได้ดีในอนาคตเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพอาหารเพื่อสุขภาพ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร

“แผนปฏิบัติการนี้จะใช้งบปี 63-66 ภายใต้งบบูรณาการ และงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน 6,671 ล้านบาท และงบสนับสนุนจากเอกชน 2,224 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งหากดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตในอาเซียนในปี 70 และเป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก และคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจากกลุ่มอาหารจะเติบโตขึ้นเป็น 1.42 ล้านล้านบาท รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น 4.5 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% ต่อปี และจะเกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ 480,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% ต่อปี”

ขอขอบคุณ : ไทยรัฐออนไลน์


แชร์ข่าวนี้