กองทัพภ.3ส่วนหน้าสานต่อแก้ปัญหาไฟป่า

204
แชร์ข่าวนี้

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้เป็นผู้นำหน่วยในการ จัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัด ห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดตั้งชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 15 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือลงพื้นที่สร้างจิตสำนึกงดการเผาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จะให้ความสำคัญในการจัดกำลังยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหารอยต่อระหว่างจังหวัด 19 รอยต่อ ทั้งในส่วนของภาคเหนือตอนบนจำนวน 14 จุด และตอนล่างจำนวน 5 จุด โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในปี 2565 ที่เกิดจุดความร้อนสะสมในปริมาณสูงและเกิดจุดไหม้ซ้ำซาก โดยเฉพาะ พื้นที่ 6 ดอย ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย,จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง เนื่องจากเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

 

ทั้งนี้จากข้อมูลที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รวบรวมไว้ เมื่อเปรียบเทียบจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2564 และ 2565 พบว่า ในปี 2564 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 61,776 จุด ส่วนปี 2565 เกิดจุดความร้อนสะสมถึงปัจจุบัน จำนวนกว่า 4,000 จุด


แชร์ข่าวนี้