นายกฯแนะวธ.-ท่องเที่ยวนำ Soft Power มาต่อยอด

173
แชร์ข่าวนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2565” (Thailand Tourism Festival: TTF 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้แนวคิด “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยเป็นการนำเสนอการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย แบบ Amazing New Chapters และเปิดปีท่องเที่ยวไทย 2565 Amazing ยิ่งกว่าเดิม ด้วยแนวทาง “ปลอดภัย ประทับใจและแตกต่าง” โดยนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคเข้าร่วม นำเสนอภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร วิถีชุมชนด้วยการสาธิต พร้อมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยใช้มาตรการ Covid Free Event แบบ New Normal เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการของรัฐบาล หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศปี 2565 ให้เกิดรายได้หมุนเวียนกว่า 680,700 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT GRAND EXPOSITION) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการเจรจาธุรกิจ เพื่อให้ชุมชนและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมได้ใช้งานนี้เป็นเวทีในการขยายโอกาสทางการตลาด พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลก

ด้วยการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ รวมถึงกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาสที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดรากวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำเยี่ยมชมนิทรรศการ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ชมกิจกรรมย่อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย และผลิตภัณฑ์ศิลปะมรดกวัฒนธรรม และการสาธิตการจำหน่ายสินค้า Online ในรูปแบบ Virtual Exhibition บนจอ Touch Screen โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบบัตรเชิญร่วมงาน “งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย : CCPOT GRAND EXPOSITION” และมอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำการจัดงานให้ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการมุ่งเน้นนำศักยภาพ Soft Power ที่ประเทศไทยมีอยู่ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ฯลฯ มาพัฒนาต่อยอดร่วมกันขับเคลื่อนสร้างอาชีพและรายได้ในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยตามนโยบายรัฐบาล

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้