มันสำปะหลังราคาดีรัฐไม่ต้องจ่ายเงินประกันงวด4

127
แชร์ข่าวนี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 4 ที่ราคากิโลกรัมละ 2.65 บาท

 

ใช้สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรและระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2565 และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ.2565 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน โดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%

 

ซึ่งเป็นราคาที่สูงเกินเพดานการประกันรายได้ ทำให้รัฐไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร เป็นงวดที่ 4 ติดต่อกันของฤดูกาลนี้ เพราะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท แต่ถ้าราคาตกลงเมื่อใดเกษตรกรก็จะได้รับเงินส่วนต่างราคาชดเชยให้ตามหลักประกันของโครงการประกันรายได้จากรัฐ

 

ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างปกติจะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือนโดยเริ่มจ่ายของปีที่ 3 นี้ งวดแรกวันที่ 1 ธ.ค.2564 จนงวดสุดท้ายวันที่ 1 พ.ย.2565 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง คือต้องทำการเพาะปลูกจริงมีการขึ้นทะเบียนโดยมีเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลคอยดูแลเรื่องทะเบียน

 

โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีที่ 3 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการดำเนินโครงการวันที่ 25 ต.ค.2564 กรอบวงเงิน 6,811 ล้านบาท และมีมาตรการคู่ขนาน ได้แก่

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังปี 2564/65 วงเงิน 41.4 ล้านบาท
  • โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65 วงเงิน 15 ล้านบาท
  • โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงิน 225 ล้านบาท
  • โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงิน 10 ล้านบาท อีกด้วยโดยมาตรการเสริมจะไปช่วยกระตุ้นการยกระดับราคา

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้