“ทนายนกเขา-จตุพร” จี้ยกเลิกแถลงการณ์ร่วมไทย-สหรัฐฯ

146
แชร์ข่าวนี้

นายนิติธร ล้ำเหลือ กลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) พร้อมด้วยนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และเครือข่ายภาคประชาชน เดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ถนนวิทยุ เพื่อยื่นหนังสือถึง โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้องยกเลิกแถลงการณ์ร่วมไทย-สหรัฐฯและพันธกรณีจากแผนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และองค์การนาโต 2

ซึ่งทางกลุ่มรวมประชาชนมีข้อห่วงกังวลว่า จะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากนานามิตรประเทศว่า ประเทศไทยไม่รักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากเกิดความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธขึ้นภายในภูมิภาคนี้ จึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาลและประชาชนของสหรัฐอเมริกา ให้ยกเลิกแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม ระหว่าง ไทย – สหรัฐอเมริกา ค.ศ.2020 ว่าด้วยการยกระดับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ เพื่อร่วมต่อต้านศัตรู

เนื่องจากผู้แทนรัฐบาลไทยไปลงนาม โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา และประชาชนไม่ทราบในรายละเอียดและข้อเท็จจริง จนสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศอื่นๆ ของไทย และยกเลิกพันธกรณีที่มีผลสืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวและพันธกรณีที่มีผลสืบเนื่องไปสู่การจัดตั้งองค์กรนาโต-2 ขึ้นในอาเซียน

รวมถึงขอให้สหรัฐอเมริกายุติการอ้างสนธิสัญญา ข้อตกลง แถลงการณ์ร่วม เพื่อนำไปสู่บทสรุปแต่เพียงฝ่ายเดียวว่า ประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรร่วมรบ หรือเลือกอยู่ข้างสหรัฐฯ ในการต่อต้าน “ศัตรู” ย่อมไม่ถือเป็นมารยาททางการทูตที่ดีต่อมิตรประเทศ เนื่องจากเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมทั้งจะก่อปัญหาให้เกิดกับประเทศไทย

ดังนั้นสหรัฐฯ จึงไม่ควรกระทำการดังกล่าวซ้ำอีก และหากสหรัฐอเมริกาจะอาศัยข้ออ้างในการประชุมสุดยอดสหรัฐฯและผู้นำอาเซียน สมัยพิเศษเพื่อดำเนินการใดๆ ร่วมกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอซา จนก่อให้เกิดข้อสงสัยในความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยกับมิตรประเทศอื่นๆ อันเสมือนหนึ่งเป็นการเลือกข้างนั้น ย่อมถือเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับฉันทานุมัติจากปวงชนชาวไทย และประซาชนชาวไทยจะร่วมคัดค้านอย่างถึงที่สุด

กลุ่มรวมประชาชน จึงเรียนมาเพื่อขอยืนยันว่า ประชาชนไทยยังคงความเป็นมิตรกับอเมริกา อันถือเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องยาวนานกว่า 600 ปี บนพื้นฐานความร่วมมือในหลากหลายมิติ ที่ต้องเคารพยอมรับความมีอธิปไตยให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม และประเทศไทยยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระ พร้อมเป็นพันธมิตรกับทุกประเทศ ยึดมั่นในเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติ ยืนหยัดต่อความถูกต้อง เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้