“ประวิตร” ถกบอร์ดรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

168
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ นปท.ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการรายงานการประเมินและจัดทำท่าทีของไทยต่อการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในอ่าวไทย รวมไปถึงผลการศึกษาความคืบหน้าของประเทศไทยในการปรับปรุงกฎหมายภายในตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และแนวทางการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 -2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นอกจากนี้ ยังมีการรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อจชล.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และ การดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยที่ประชุมจะเสนอวาระเพื่อพิจารณา ร่างแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2566 -2570 รวมไปถึงพิจารณาร่างคำสั่ง นปท. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย และ พิจารณา ร่างคำสั่ง นปท. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเลสำหรับประเทศไทย

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

 


แชร์ข่าวนี้