ที่ประชุมส.ว.เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือการทุจริตขรก.ระดับสูง

174
แชร์ข่าวนี้

การประชุมวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของปี 2566 มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระได้เปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ซึ่งสมาชิกได้นำปัญหาการทุจริตในวงราชการเข้าหารือ เช่น นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สมาชิกวุฒิสภา ได้หารือกรณีการจับกุมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาพบหลักฐานการเงินสดจำนวนหนึ่ง จึงตั้งข้อสังเกตุเหตุใดหน่วยงานนี้จึงได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ในระดับเกินร้อยละ 85 ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา

ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ดังนั้นขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการสอบสวนดำเนินคดีให้ขึ้นสู่ศาลโดยเร็วเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบของหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงอีก รัฐบาลควรทบทวนแผนปฏิรูปประเทศเพื่อไม่ให้มีช่องว่างที่เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการระดับสูงปฏิบัติไม่ชอบทุกกรณี อีกทั้งต้องควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินสดและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามคำแนะนำของสหประชาชาติ ตลอดจน ป.ป.ช.ควรทบทวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีความเที่ยงตรงเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้ถูกต้องตามความเป็นจริง

เช่นเดียวกับ นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันบูรณาการการทำงานจับกุมกรณีดังกล่าวที่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน

จากนั้น ประธานได้แจ้งแก่สมาชิกถึงแนวทางปฏิบัติเรื่องเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม SENATE GO GREEN และจากการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา “แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน” โดยนำร่องจัดทำเป็นเอกสารแก่สมาชิก 106 คน และเป็นเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคิวอาร์โค้ด 124 คน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณใช้กระดาษ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้