“ประวิตร” วางแผนงบบูรณาการแก้ชายแดนใต้-น้ำ-รบ.ดิจิทัล

119
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ปี67 ทั้ง 3 คณะต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็น 3แผนงาน จากทั้งหมด 11 แผนงาน ที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยการประชุมคณะแรก (คณะที่ 1.1) การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จังหวัดใช้แดนภาคใต้ ซึ่งมี สมช.เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กอ.รมน. และ ศอ.บต.

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบปี67 มีหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบฯที่สำคัญ อาทิ ต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีการเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน แบบห่วงโซ่คุณค่า คำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ UN

รวมถึงให้มีการขยายผลตามแนวศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นต้น ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ให้นโยบายการทำงาน ต้องลดความหวาดระแวง สร้างกระบวนการยุติธรรมให้เด่นชัด มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นรูปธรรม

ต่อด้วย การประชุมคณะที่สอง (คณะที่ 1.2) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มี สทนช.เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี67 ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี และเป็นแผน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำที่ กนช. เห็นชอบแล้ว

รวมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี67 ซึ่งจะมี 21 หน่วยงานจาก 8กระทรวง รับผิดชอบ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ให้ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน เนื่องจากน้ำมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ต่อทุกคน ทุกพื้นที่ และการบริหาร งป.ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วย

จากนั้นเป็นการประชุมคณะที่สาม (คณะที่ 1.3) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เป็นเจ้าภาพหลัก และมีการเห็นชอบ แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี67 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้น การพัฒนาบุคลากร การลดความซ้ำซ้อน การประหยัดงบประมาณ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมการบริการ และยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของประชาชน ทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบทั้ง 3แผนงาน โดยต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยภาคประชาชน ให้ได้แนวทางที่ชัดเจน น้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เป็นรูปธรรม โดยงานจะต้องไม่เกิดการซ้ำซ้อน อย่างเด็ดขาด และการใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ทั่วถึง นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดี และยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้