MAKRO เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ซีพี แอ็กซ์ตร้า”

104
แชร์ข่าวนี้

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2566 มีมติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT แทนชื่อเดิม คือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 5,396 ล้านบาท คิดเป็น 70% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่อัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่บริษัทได้จ่ายไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 จะคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 3,492 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้