นายกฯ เตรียมประชุมครม.รับทราบไทม์ไลน์เลือกตั้ง

126
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ โดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง หลังจากวานนี้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3) วงเงิน 2 หมื่นล้านบาทโดยมีเงื่อนไขในการปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเป็นวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3% เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่โครงการใน 2 ระยะแรกได้รับการตอบรับอย่างดี มีประชาชนให้ความสนใจในการเข้าโครงการจำนวนมาก

นอกจากนี้ จะมีเสนอการปรับปรุงแผนบริการหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1 กระทรวงยุติธรรมเสนอ ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อโอกาสในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นธรรม พร้อมต้องจับตาการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการให้แล้วเสร็จและนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงการรายงานไทม์ไลน์การเลือกตั้งและแนวปฎิบัติตามมาตรา 169

กระทรวงคมนาคม เสนอผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก ,กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท หินอ่อน จำกัด ที่ จังหวัดสระบุรี, คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอโครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคม, กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่..) พ.ศ… กระทรวงแรงงานเสนอ
ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหารถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนทดแทนที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เพื่อดำเนินโครงการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565,กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2566-2570

และคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) พิจารณามีมติให้มีการโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของบรรดาภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนาธุรกรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี อยู่ในวันก่อนวันที่พระรชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 นี้ใช้ บังคับ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้