ทรู ดีแทค แจังตลท.ชื่อใหม่ควบรวม “ทรู คอร์ปอเรชั่น”

182
แชร์ข่าวนี้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ 2 ระหว่างผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 437 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 23,417,254,965 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 70.1784 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นของ dtac เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 924 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิน 2,024,346,801 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 85.4944 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ dtac ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ 2 มีมติอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และชื่อภาษาอังกฤษ “True Corporation Public Company Limited” รวมถึงอนุมัติทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของ TRUE กับ DTAC รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 4 บาท

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จำนวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ในอัตราส่วน

1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ ประกอบด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์, นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป, ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ), นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ), นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ), นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ), ดร.เกา ถงชิ่ง, นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข, นางสาวรุซ่าร์ ซาบาโนวิค, นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้