เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส. รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี เริ่ม 3-31 ก.ค. นี้

6245
แชร์ข่าวนี้

ธ.ก.ส. เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี เริ่ม 3-31 ก.ค. นี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

s__501407748

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี” โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรับฝาก

 • จำนวนเงินที่เปิดรับฝาก และรับฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สามารถฝากเพิ่มได้ในช่วงเวลารับฝาก
 • ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 3-31 ก.ค. 66 จำนวนที่ฝากเพิ่มในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยจำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อบัญชีต่อราย

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • สำหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเท่านั้น
 • เปิดบัญชีเจ้าของคนเดียว (Single) หรือบัญชีเจ้าของร่วม Joint (and) Joint ต้องเป็นเจ้าของเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (บัญชีคู่โอน) เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็น 3 ระดับเงินฝาก และแบ่งเป็น 3 ช่วงปี ดังนี้

ระดับเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ
3 ก.ค. 66-2 ก.ค. 67 3 ก.ค. 67-2 ก.ค. 68 3 ก.ค. 68-2 ก.ค. 69
100,000.00-500,000.00 1.00% 1.25% 3.00% 1.75%
500,000.01-1,000,000.00 1.10% 1.30% 3.00% 1.80%
1,000,000.01-10,000,000.00 1.15% 1.40% 3.00% 1.85%

การจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (เดือน มี.ค. และเดือน ก.ย.) โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (บัญชีคู่โอน)
 • หลังครบกำหนดโครงการ ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประเภทลูกค้า และตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก “โครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี” รหัสโครงการ 9688
 • กรณีผู้ฝากเสียชีวิตในระหว่างโครงการ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่โครงการกำหนด จนถึงวันที่ลูกค้ายังมีชีวิตอยู่ หรือวันที่ธนาคารรับรู้การเสียชีวิตของผู้นำฝากเท่านั้น

เงื่อนไขการถอน

 • การถอนเงิน สามารถถอนต้นเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง ธนาคารไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน (ถอนได้เฉพาะสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น) กรณีถอนเงินแล้วยอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่า 100,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประเภทลูกค้าและตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และหากมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประเภทลูกค้า และตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

การครบกำหนดระยะเวลาการฝาก

 • ครบกำหนดในวันที่ 2 ก.ค. 2569 (ถอนเงินฝากได้ในวันที่ 3 ก.ค. 2569)
 • หลังครบกำหนดโครงการธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทลูกค้า และตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ

 • การทำรายการฝาก/ถอน/ปิดบัญชีเงินฝากให้ดำเนินการที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

s__501407750

s__501407751

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้