สาธารณสุขประกาศเพิ่มอีก 5 ประเทศ เป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตรายเสี่ยงติดโควิด-19

223
A medical worker in protective suit prepares for an RNA test at Jinyintan hospital in Wuhan, the epicentre of the novel coronavirus outbreak, in Hubei province, China February 13, 2020. Picture taken February 13, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.
แชร์ข่าวนี้

หลังจากเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งท้องที่นอกราชอาณาจักรดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง), สาธารณรัฐอิตาลี และ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีการประกาศเพิ่ม 5 ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย ดังต่อไปนี้

1. มาเลเซีย

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา

3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

5. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (23 เม.ย. 63) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป


แชร์ข่าวนี้