“สุริยะ” โชว์แผนอุ้มโรงงาน “แฟกเตอรี่ 4.0” ปรับตัวสอดคล้องกับ New Normal

175
แชร์ข่าวนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เตรียมส่งหนังสือไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 5,860 แห่ง และจะได้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะชีวิตวิถีใหม่ (นิว นอร์มอล) เนื่องจากหลังการระบาดของโควิด-19 จะเกิดสิ่งที่เรียกว่านิว นอร์มอล ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ที่ให้ความสำคัญเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านออนไลน์ การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม หากโรงงานไม่ปรับตัวก็เสี่ยงต่อการดำเนินกิจการไม่สามารถแข่งขันได้

นายสุริยะกล่าวว่า กรอ.ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะนำผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่นโยบายแฟกเตอรี่ 4.0 ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนิว นอร์มอล โดยตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการผู้ประกอบการในรูปแบบการขอใบอนุญาต (รง.4), การจ่ายค่าธรรมเนียม, การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือกากอุตสาหกรรม, การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รวมถึงการพัฒนาการบริการอื่นๆ แบบออนไลน์ครบวงจรได้ในปี 2565 เพื่อความโปร่งใส ช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทางมายัง กรอ.

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดี กรอ.กล่าวว่า โครงการในปีงบประมาณ 2564 กรอ.จะจัดทำโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับนิว นอร์มอล เช่น ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร, ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการขึ้นทะเบียน/กำกับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party), ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล เพื่อเชื่อมโยงกับระบบต่างๆที่ได้ลงทุนในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบเชื่อมโยงเอกสารราชการกับฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ ซึ่ง กรอ. มีแผนที่จะพัฒนาให้ความรู้กับโรงงาน โดยเฉพาะ โรงงานขนาดเล็กที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับนิว นอร์มอล โดยจะผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแลโรงงาน รวมถึงการนำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า 10 ภารกิจ ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์ www.diw.go.th

cr. ไทยรัฐ


แชร์ข่าวนี้