โพลชี้ ม็อบต้องการปฏิรูปการศึกษามากกว่าสถาบัน

205
แชร์ข่าวนี้

ซูเปอร์โพล 94.1 ม็อบ 3 นิ้ว ต้องการปฏิรูปการศึกษามากกว่า ปฏิรูปสถาบัน ขณะ 90.6% ต้องการ สิทธิชอบธรรมตามกฎหมายและสังคม

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องความต้องการแท้ หลัง ม็อบ 3 นิ้ว กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,293 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 -30 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 83.6 ระบุ มีความหลากหลาย ของความต้องการในกลุ่มม็อบ มากกว่าแค่ชู 3 นิ้ว และ ร้อยละ 16.4 ระบุ ความต้องการไม่ได้หลากหลายในกลุ่มม็อบ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 90.6 ระบุความต้องการแท้ หลังม็อบ 3 นิ้ว คือ ต้องการสิทธิชอบธรรมตามกฎหมายและสังคม เปิดรับ และคุ้มครองความหลากหลายของเพศสถานะ (LGBTQ) ต้องการความเสมอภาคการศึกษา ต้องการอิสระทางความคิดของเด็กและเยาวชน ต้องการมีความหวัง มีชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ดี มีอนาคตที่ดี ต้องการเสรีภาพแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา ทรงผม และอื่น ๆ เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 9.4 ระบุต้องการแค่ ตามแกนนำม็อบ 3 นิ้ว 3 ประการ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึง ความต้องการระหว่าง ปฏิรูปการศึกษา หรือ ปฏิรูปสถาบัน พบว่า ร้อยละ 94.1 ต้องการปฏิรูปการศึกษา มากกว่าปฏิรูปสถาบัน ในขณะที่ร้อยละ 5.9 ต้องการปฏิรูปสถาบันมากกว่าปฏิรูปการศึกษา


แชร์ข่าวนี้