พณ.ดันผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำเทคโนโลยีเสริมแกร่งธุรกิจ

225
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลที่มีการจัดเก็บ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการเข้าถึงข้อมูลที่ดี จะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ Business Intelligence นับเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสามารถจัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกลยุทธ์และเทคโนโลยี และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ มาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น กรมฯ จึงเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์” หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้ตรงใจลูกค้า ด้วย Business Intelligence ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยได้เชิญผู่เชี่ยวชาญที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ด้วย Business Intelligence กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูล ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ การใช้ข้อมูลในยุค PDPA และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ช่วยชี้นำทิศทางธุรกิจ และตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น การคาดคะเนแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต

โดยปัจจุบัน มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 32,644 ราย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้