“ประวิตร” MOU 22 หน่วยงานย้ำพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

178
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินครั้งที่ 2/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ซึ่งการประชุมนี้ มีการรับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ 2566-2580 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน, เห็นชอบการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรซึ่งจะให้กรมป่าไม้ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ.2566-2570

จากนั้น พล.อ.ประวิตร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ร่วม 21 หน่วยงาน แสดงเจตจำนงค์ในการผนึกกำลังบูรณาการพัฒนาพื้นที่โดยการสนับสนุนจัดทำโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า งาน คทช. วันนี้ เป็นการจัดทำที่ดินทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม โดยมิได้ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เป็นกลุ่มหรือชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำปัญหาการขาดที่ดินทำกิน โดยให้ประชาชน ผู้ยากไร้ได้มีสิทธิทำกินและอยู่อาศัยที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเปลี่ยนมือ และการเข้ามาครอบครองของนายทุน พร้อมย้ำให้หน่วยงานรัฐพัฒนาระบบสาธารณูปขั้นพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา เส้นทางคมนาคม และแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อให้สามารถลงหลักปักฐานต่อไปในระยะยาว

รวมทั้งให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และต่อยอดไปสู่การจัดหาตลาด รวมถึงช่องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ประชาชนสามารถมีรายได้อย่างเพียงพอมั่นคง มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้