บริษัทเจ๊งกว่า 3 พันราย พาณิชย์ชี้อยู่ในระดับปกติเป็นไปตามแนวโน้มฤดูกาล

233
แชร์ข่าวนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุ สถิติการจดเลิก-ตั้งบริษัท ไม่เกี่ยวการระบาดโควิด-19 ชี้อยู่ในระดับปกติและเป็นไปตามแนวโน้มตามฤดูกาล สอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ต่างชาติยังแห่ลงทุนในไทยเพิ่ม

บริษัทเจ๊งกว่า 3 พันราย – นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนมี.ค. 2563 และไตรมาส 1/2563 ว่า ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมี.ค. 2563 มีจำนวน 6,066 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 24,576 ล้านบาท ซึ่งจำนวนการจัดตั้งธุรกิจลดลงจากเดือนก.พ. 2563 เล็กน้อย จำนวน 341 ราย คิดเป็น 5% และจำนวนการจัดตั้งธุรกิจในไตรมาส 1/2563 มีจำนวน 19,415 ราย ซึ่งพบว่ามีจำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบการกับการจดทะเบียนในไตรมาส 1 ย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563) เนื่องจากผู้ประกอบการอาจอยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย และผลกระทบจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก

ส่วนจำนวนการจดทะเบียนเลิกในเดือนมี.ค. 2563 มีธุรกิจเลิกกิจการ 947 ราย และไตรมาส 1/2563 จำนวน 3,169 ราย ซึ่งถือเป็นจำนวนที่อยู่ในระดับปกติ และเป็นไปตามแนวโน้มตามฤดูกาล (Seasonal Trending) รวมทั้งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการจดทะเบียนเลิกธุรกิจในช่วงไตรมาส 1/2563

นายวุฒิไกร กล่าวอีกว่า ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนมี.ค. 2563 จำนวน 762,229 ราย มูลค่าทุน 18.56 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 187,116 ราย คิดเป็น 24.55% บริษัทจำกัด จำนวน 573,852 ราย คิดเป็น 75.29% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,261 ราย คิดเป็น 0.16%

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 450,432 ราย คิดเป็น 59.09% รวมมูลค่าทุน 0.40 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.16% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 224,96 ราย คิดเป็น 29.45% รวมมูลค่าทุน 0.74 ล้านล้านบาท คิดเป็น 3.99% ช่วงถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 71,614 ราย คิดเป็น 9.40% รวมมูลค่าทุน 1.94 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.45% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 15,687 ราย คิดเป็น 2.06% รวมมูลค่าทุน 15.48 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.40%

ส่วนการลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าวเดือนมี.ค. 2563 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 67 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 21 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 46 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,988 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก.พ. 2563 จำนวนธุรกิจที่คนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น 14% โดยเพิ่มขึ้น 8 ราย นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 18 ราย เงินลงทุน 3,186 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 11 ราย เงินลงทุน 1,116 ล้านบาท และเนเธอร์แลนด์ 6 ราย เงินลงทุน 757 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 1/2563 เดือนม.ค.- มี.ค. 2563 คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 180 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 29,026 ล้านบาท

ขอขอบคุณ

cr. ข่าวสดออนไลน์


แชร์ข่าวนี้